KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

ÇEKME KARAVAN KİRA SÖZLEŞMESİ
MADDE1: GENEL KOŞULLAR
İşbu araç/karavan kiralama sözleşmesinin tarafları, aracı/karavanı kiralayan KARAVAN GEZGİNİ – (vergi no : 24******07 )  M**** Ç**** (bundan sonra KARAVAN GEZGİNİ olarak anılacaktır) ile , kiracı                                                                                                            arasında aşağıdaki hükümler çerçevesinde imza edilmiştir.
   
İşbu sözleşme ve ekleri bir bütün teşkil etmekte olup, taraflar arasında imza edilebilecek başkaca sözleşme ile her türlü reklam, broşür veya sözlü beyan ve taahhütlerden öncelikli olarak uygulanır ve hüküm ifade eder. İş bu sözleşme dört(4)sayfa ve aynı iki nüshadan oluşmaktadır.
Bir nüshası kiralayanda bir nüshası kiracıda kalacaktır.

A- KARAVAN GEZGİNİ mülkiyetinde bulunan araç/karavan aşağıda geniş bir şekilde açıklanacak koşullara uyulması şartıyla kiracıya önceden saptanan süre içinde verilmiştir. Kiracı bu sözleşmeyi imzalamakla, ilgili belgeler ve araç/karavan teslim protokolünde belirtildiği şekilde teslim alındığını, sözleşmede yazılı olan gün ve saatte aksine bir anlaşmaya varıldıysa belirlenen yerde veya KARAVAN GEZGİNİ  talebi halinde daha erken tarihte tüm alet, aksesuar , lastikleri ile birlikte vereceğini kabul etmiştir.
Araç/karavan teslim edilmeden gözle görülebilen mevcut hasarlar (çizik, yırtık,deforme vs.) aracın/karavanın içindeki çalışır haldeki tüm donanım (
teyp-klima-ortam ısıtıcı-su ısıtıcı-buzdolabı-tente- hidrofor-boş pis su deposu-temiz tuvalet-elektrik sisteminin tamamı- tv ve uydu anteni-dolu lpg/tüp-ocak- katlanır masa vb. aksesuarlar-kazaya bağlı olmaksızın lastik yarılması-lastik-jant-jant kapağı hasarı-stepne kaybı-anahtar kaybı ve diğer tüm ekipmanların zarar görmesi )  kiracı ile yazılı bir protokol ile imzalanıp tespit edilir. Kiracı aracı/karavanı teslim almış olduğu koşullarda teslim edeceğini kabul etmiştir. HER TÜRLÜ HASAR VE ZARARDAN KİRACI SORUMLUDUR. Aksi durumda kiracı KARAVAN GEZGİNİ’ nin almış olduğu depozitodan kesinti yapacağını kabul eder. Depozito tutarını aşan tutarlar için kiracı bu tutarı ödemekle yükümlüdür.

B- Kiracı sürücü ile ilgili olarak aşağıda sayılan durumlarda hiçbir şekilde aracın kullanılmayacağını öncelikle kabul eder.
1- İşbu sözleşmede belirtilen şahıs/şahıslar dışında başka bir sürücü tarafından,
2- Ehliyetsiz veya ehliyet sınıfı yetersiz sürücü tarafından,
3- Alkollü veya her türlü uyuşturucu etkisi altındaki sürücüler tarafından,
4- Ehliyeti son 1 yılda iptal edilmiş veya resmi makamlarca el konulmuş sürücü tarafından,
5- Sürücü ad, yaş, adres ve ehliyet bilgilerinde sahtelik bulunan sürücüler tarafından,
6- Aracı/karavanı ve içindeki donanımı teknik koşullara uygun olarak kullanamayan sürücüler ve yolcular tarafından.

7-Seyahat öncesi su tankı BOŞ tutulacaktır.
8-Herhangi bir otomatik yıkama sistemi ( bıcı bıcı vs. ) kullanılmayacaktır.
C- Kiracı aracın/karavanın aşağıdaki şekillerde kullanılmayacağını kabul ve taahhüt eder.
1- Gümrük yasaları, T.C. Kanunu ve diğer yasalarca taşınması suç sayılan her türlü eşyanın taşınması ve diğer gayri kanuni işlerde.
2- KARAVAN GEZGİNİ ‘ nin izni olmaksızın başka bir aracın ya da hareket eden veya etmeyen nesnelerin çekilmesinde, itilmesinde veya yüklenerek taşınmasında.
3- Yarış, hız tayini, sağlamlık denemesi ve motorlu sporlar ile trafiğe kapalı ve uygun olmayan yollarda. Karayolları ve trafiğe açık alanlarda , MAKSİMUM HIZ 80 Km/s olarak yasal limitler içinde kullanılacaktır

4- Trafik kuralları tarafından saptanmış yolcu sayısının üstünde, her ne şekilde olursa olsun
bagaj dışı yük ve eşya taşımasında. (aracın/karavanın yüklü hali yolcular ve sürücü dahil yasal limitleri geçemez)
5- Her ne olursa olsun ivaz karşılığında yolcu ya da mal taşımada.
6- KARAVAN GEZGİNİ ‘ nin yazılı muvafakatı olmadıkça herhangi bir hayvan taşımasında,

D- Sözleşmenin düzenlediği sırada kiracının 25 yaşını doldurmuş,70 yaşını aşmamış ve en az 5 yıllık TC ehliyeti ya da uluslararası ehliyetini göstermesi gerekmektedir.
E- Kiracı, aracı/karavanı şehir içinde ve dışında güvenliği sağlayacak biçimde kapalı veya kilitli olarak park etmekle yükümlüdür.
F- Kiracı, aracı/karavanı KARAVAN GEZGİNİ ‘ne teslim anında, araca/karavana ait resmi belgeleri (ruhsatname ve plakalar vs.) iade etmediğinde bunları bulup getirinceye kadar geçecek süreye ait kirayı ödeyeceği gibi kayıp halinde yenilerinin alınması için yapılacak giderleri ödemekle yükümlüdür.
G- Aracın/karavanın, herhangi bir olay nedeni ile kiracının kusuru olsun veya olmasın yetkili makamlarca müsadereleri veya el koyması halinde yapılacak her türlü girişime ilişkin harcamalar kiracıya aittir. Bu sürede geçecek günlerin kira bedelini kiracı KARAVAN GEZGİNİ ‘ne belirtilen şekilde , miktarda ödeme yapar.
H- Kiracı, kira süresi içinde aracın/karavanın periyodik bakımını (yağlama, lastik kontrol ,temizlik v.s.) yaptıracak ve masrafları, KARAVAN GEZGİNİ adına aldığı faturalar karşılığında kendisine iade edilecektir. Doğal kullanım,  aşınma ve eskime sonunda yapılacak tamirat yedek parça değiştirme masrafları KARAVAN GEZGİNİ’ne aittir. Buna karşılık mutat olmayan bir kullanma ve donma nedeniyle ortaya çıkan hasar ve zararlar ile benzer taşıma harcamaları kiracıya ait olup, KARAVAN GEZGİNİ aracın/karavanın işten kalma ücretini geçerli kira tarifesi üzerinden tahsil edilebilecektir. Gerekebilecek onarımlar KARAVAN GEZGİNİ ‘ne bildirilecek ve KARAVAN GEZGİNİ ‘ nin onayı ile belirtilen serviste onarım yaptırılacaktır, onarım bedelini kiracı ödediği durumlarda, KARAVAN GEZGİNİ adına düzenlenmiş detaylı onarım faturaları kiracıya ödenecektir.
I- Kiracı aracın/karavanın lastik basınç kontrolünü, fren kontrolünü, yağ kontrolünü, aydınlatma kontrolünü ,pencereler , havalandırmalar , günlük olarak yapacaktır.
J- Kiracı aracı/karavanı ve içindeki ekipmanları düzgün ve dikkatli bir şekilde teknik koşullara uygun şekilde kullanacaktır.
K- Kiracı pis su deposunu ve tuvaleti uygun yerlerde ve uygun koşullarda boşaltacaktır. Araca/karavana  ve çevreye zarar vermeyecektir.
L- Aşağıdaki haller sözleşmenin ihlali olarak kabul edilmiş olup, doğacak zararlardan kiracı sorumludur;
1- Aracın/karavanın kilitsiz veya anahtar içinde olacak şekilde bırakılması ;
2- Araç/karavan anahtarının sürücünün kontrolü dışında veya güvenli olmayan şekilde bırakılması nedeniyle araç/karavan anahtarının ele geçirilmesi;
3- Aracın/karavanın ihmal sonucu kısmen veya tamamen suyun içine girmesi,
4- Araç/karavan lastiklerinin doğal aşınma dışında zarar görmesi;
5- Araç/karavan yakıt, su, yağ seviyesinin yetersiz kalması ile acil önlem ve müdahalenin yapılmaması veya araçta/karavanda bilinen veya bilinmesi gereken arızanın KARAVAN GEZGİNİ ‘ne zamanında bildirilmemesi ;
6- Araç/karavan içinin kaza hariç olmak üzere, dikkatsiz kullanım sonucu zarar görmesi;
M- Her türlü otoban, köprü, park ücretleri ile kiralama dönemi içindeki trafik cezaları kiracıya aittir.
N- Kiracıya veya bir başkasına ait aracın içinde veya üzerinde bırakılan her hangi bir malın kaybından veya hasarlanmasından, bunlarla ilgili masraflardan KARAVAN GEZGİNİ sorumlu değildir.
O- Bir günlük kira 24 saatlik süredir, haftalık veya aylık süresi 7 gün veya 30 gün üzerinde hesap edilir.
P- KARAVAN GEZGİNİ, bir sebep göstermek ve tazminat ödeme durumunda olmaksızın sözleşmeyi dilediği zaman fesh edebileceği gibi uzatmaktan da kaçınabilir.
R- Kiracının araç/karavan değişiklik talebi KARAVAN GEZGİNİ ‘nin onayı ile mümkündür. Araç/karavan değişikliği nedeni ile KARAVAN GEZGİNİ kiracıdan ek ücret talep edebilir.
S- Her koşulda kiracı sebebiyet verdiği kaza ve zararlar neticesinde KARAVAN GEZGİNİ aleyhine açılabilecek davalarda, gerekebilecek belge temini, tanıklık gibi yükümlülüklerini yerine getirecek, gerektiği takdirde KARAVAN GEZGİNİ ‘nin üçüncü şahıslara karşı sahip olduğu tazminat haklarının takibinde vekalet vermek, dava ve rücu hakkını temlik etmek zorundadır.
T- KARAVAN GEZGİNİ ‘nin yazılı izni olmaksızın, araçlar/karavanlar yurt dışına çıkarılamaz.
U- Kiracı hiçbir şekilde bu sözleşmeden doğan hakları, ya da aracı/karavanı ve içindeki donanım ve gereçleri devir ve temlik veya terhin edemez ve bunları KARAVAN GEZGİNİ ‘ne zarar verecek biçimde kullanamaz.

MADDE 2 : YETKİLİ MAHKEME VE UYGULANACAK HUKUK
İşbu sözleşme nedeniyle kiracı ile KARAVAN GEZGİNİ arasındaki anlaşmazlıklarda ANKARA mahkemeleri ve İcra daireleri yetkili olup, uyuşmazlıkların Türk hukukuna göre çözümleneceğini taraflar kabul eder.

MADDE 3 : TEBLİGAT ADRESİ :
Kiracı, işbu sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarla ilgili olarak kendisine tebliğ edilecek her türlü ihtar, dava dilekçesi, vb. yazışmalar için, yeni adresi KARAVAN GEZGİNİ ‘ne yazılı olarak bildirilmediği sürece, sözleşmede yazılı adresin tebligat adresi olduğunu kabul ve taahhüt eder.

MADDE 4   : ARACIN TESLİMİ :
A- Kiracı aracı/karavanı , araç/karavan teslim protokolünde belirtildiği şekilde teslim etmek zorundadır.
B- Kiracı, araç/karavan içinde sigara içilmeyeceğini taahhüt eder. Kiracı, aracı/karavanı temiz bir şekilde (tuvalet kaseti boş olacaktır.) teslim etmekle yükümlüdür. Aksi takdirde,
”         TL” temizlik ücreti tahsil edileceğini kabul eder.
C- Kiralanan süreden  daha erken sürede aracın/karavanın teslimi kiracıya ücret iadesi hakkı sağlamaz.
D- Belirlenen yer dışında aracın/karavanın teslimi ancak KARAVAN GEZGİNİ ‘ nin izni ve önceden konuşulmuş ve anlaşılmış ek ücret ödenmesi ile mümkündür.
E- KARAVAN GEZGİNİ haberdar edilerek onayı alınmadan, belirlenen yer ve tarihte aracın teslim edilmemesi halinde, KARAVAN GEZGİNİ ‘nin çalıntı araç/karavan ihbar hakkını kullanacağını kiracı kabul eder.              
F- Aracı/karavanı teslim alacağınız gün istediğiniz saati bildirdiğinizde araç/karavan size o saatte hazır edilir. Aracı/karavanı geri getirme gününde en geç öğlen saat 13:00’e kadar geri getirmeniz gerekir. KARAVAN GEZGİNİ ‘nin izni olmadan belirlenen gün ve zaman dışında aracın/karavanın teslimi halinde saat başı
“        TLek ücret alınacaktır.
MADDE 5: ÖDEME
Sözleşmenin düzenlenmesi sırasında o tarihteki geçerli tarifeye göre, kiracı, KARAVAN GEZGİNİ ‘ne toplam kiralama tutarının %25’lik kısmını avans ,kaparo  olarak rezervasyonda, kalan kısmını kiralama tarihinde ödemelidir. Toplam tutar ödendikten sonra kiracıya rezervasyon numarası verilecektir. Kiracı bu numara ile gelip kiralayacağı aracı/karavanı teslim alacaktır.
Kiracı aracı/karavanı teslim alırken                          TL depozito bedeli / senet  bırakır. Aracı/karavanı geri iade ederken sözleşme koşullarını ihlal eden bir durum yoksa depozito bedeli /senedi  kiracıya iade edilir. Depozito , senet ,Havale/EFT veya nakit olarak alınacaktır. Visa-Mastercard kabul edilecektir. American Express geçmez.(*Senetli işlemlerde kiracının kimlik fotokopiside senede dahil edilir*)
Kiracı, KARAVAN GEZGİNİ ‘ nin onayı ile ve 48 saat önceden ödenmesi koşulu ile günlük kira ücreti üzerinden kira süresini uzatabilir.   

MADDE 6: REZERVASYON İPTAL VE TARİHLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI KOŞULLARI
Rezervasyon iptal ücretleri aşağıdaki gibidir;
Araç/karavan kiralama tarihinde yapılacak iptallerde :
Kiracı, rezervasyon yaptırdığı araçla/karavanla ilgili olarak kiralama tarihinde yapacağı değişikliği ilk kira başlangıç tarihinden 2 gün öncesine kadar KARAVAN GEZGİNİ ‘ ne bildirir ve kiralama tarihini KARAVAN GEZGİNİ ‘ne uygun olan başka bir tarihle değiştirebilir. Aksi durumda rezervasyon iptal koşulları uygulanır. KARAVAN GEZGİNİ’ ne ödenen toplam bedelin % 25 kapora payını kiracı TALEP EDEMEZ.
MADDE 7: SİGORTA
Herhangi bir kaza ya da hasar durumunda kiracının kasko sigortasından yararlanabilmesi için aşağıdaki koşulları yerine getirebilmesi zorunludur.
A- Kazanın olduğu yere en yakın yetkili makamlar ile birlikte (şehir sınırları içinde trafik polisi, mahalli karakol, şehir dışında jandarma vb. gibi) olayın oluş biçimini ayrıntılı olarak belirten bir kaza raporu ve tespit zaptı ile şehir isim ve adresi ile benzeri belgeleri hazırlayan kiracı, KARAVAN GEZGİNİ ‘ ni anında haberdar etmesi gerekir. Yaralanmasız olan küçük çaptaki hasarlarda, güvenlik kuvvetlerinin kaza yerine gelmemesi halinde, TSRSB tarafından düzenlenmiş olan anlaşmalı tutanak ile zabıt düzenlenecektir.
B- Sürücü, kaza halinde sürücüye ait alkol raporunu almakla yükümlüdür..
C- Maddi hasar söz konusu olduğu durumlarda, lastik, far, cam hasarları ve bütün hasarlar her durumda kiracıdan tazmin ettirilir.
D- Araçta meydana gelecek zararların kiracı sigortası tarafından kısmen veya tamamen karşılanmaması halinde, sigorta tarafından karşılanmayan zarardan kiracı sorumludur.
E- Kiracı, 3. Şahıslara kaza neticesinde verilecek maddi-bedeni zararlardan, trafik sigortası ve ihtiyari mali mesuliyet sigortası teminatları üzerindeki meblağdan sorumludur. Meydana gelen zararın trafik veya ihtiyari mali mesuliyet sigortası teminatı haricinde kalması halinde, kiracı doğacak zararın tümünden sorumludur.
F- Sürücünün alkollü, uyuşturucu etkisi altında olması nedeniyle, ehliyetsiz olması veya araçta istihap-yük haddinin aşılmasından dolayı sebebiyet verdiği kazalarda, sigortacının 3. şahıslara ödediği zararları rücuen talep etmesi halinde, kiracı sigortacının talep ettiği tazminatı ödemekle yükümlüdür.
KARAVAN GEZGİNİ yukarıdaki nedenlerle sigortacıya tazminat ödemek zorunda kalırsa, kiracıya rücu hakkını mahfuz tutar.

G- Kaza veya herhangi bir sebeple araca hasar verilmesi sebebiyle, aracın/karavanın onarım, servis ve bakımlarının 3 günden fazla sürmesi durumunda, aracın/karavanın serviste kaldığı gün sayısı kadar kira bedelinin yarısı kiracıdan tahsil edilecektir.
MADDE 8: YÜKÜMLÜLÜK KISITLAMASI
KARAVAN GEZGİNİ kiracıya öngörülemeyen bir nedenle araç/karavan veya alternatif araç/karavan veremediği durumlarda sadece toplam kira bedelini ve depozito tutarını iade etmekle yükümlüdür. Taahhüt edilen özellikleri içermeyen alternatif araç/karavan verilmesi durumunda oluşabilecek fiyat farkı kiracıya iade edilir.
Kiralama süresi içinde kiracının sebep olduğu durumlar dışında aracın/karavanın hareketini ve kullanımını engelleyen mekanik arıza durumlarında , KARAVAN GEZGİNİ kiracıya kalan sürenin tutarını geri ödeyecektir. Mekanik arıza durumunda kiracıya alternatif araç/karavan verilmesi halinde, anlaşmada söz konusu olan aracın/karavanın özelliklerinden kaynaklanan fiyat farkı kiracıya iade edilir. Kiracı her koşulda KARAVAN GEZGİNİ ‘nden herhangi bir yol ve konaklama bedeli talep etmeyecektir. 

 

SİZDEN GELENLER

INSTAGRAM